Darmowa dostawa od 80,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności optix-24.eu
OPTIX Abadowski i wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Choroszczy, ul. Warszawska 42, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651286, REGON: 366033480, NIP: 9662107977 jako Administrator Twoich danych osobowych dalej jako „ADO” dba o Twoją prywatność, dlatego w oparciu o przepisy rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej RODO, przekazujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez ADO Twoich danych osobowych, w tym o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą platformę internetową.
ADO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. ADO dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
W toku przetwarzania danych osobowych zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym w związku z korzystaniem z naszej oferty, w tym korzystaniem z serwisu www.optix-24.pl zwanego dalej „Serwisem” jest OPTIX Abadowski i wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Choroszczy, ul. Warszawska 42, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651286, REGON: 366033480, NIP: 9662107977
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

• telefonicznie: +48 730 800 189
• przesyłając informację na adres e-mail: optix@optix-24.pl
• listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: OPTIX Abadowski i wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 42, 16-070 Choroszcz

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Zbigniewa Majewskiego, z którymi można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@optix-24.pl

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Twoje dane podane dobrowolnie przez Ciebie, w następujących celach:

CEL PODSTAWA PRAWNA
Wyświetlanie stron www Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.
Realizacja zamówień w celu realizacji złożonego zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); RODO); - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Udzielenie odpowiedzi na pytania Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.
Rozpatrzenia reklamacji, – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozpatrywaniu reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO
Marketing usług własnych – podstawą prawną zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych; ADO (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
 2. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu podstawy prawne - dla których okres retencji wynika z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Twoich danych będzie miał upoważniony personel ADO oraz zewnętrzne podmioty z którym ADO współpracuje w zakresie realizacji usług w szczególności dostawcy usług IT, w tym odpowiedzialni za obsługę i wsparcie systemów informatycznych banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, agencje marketingowe, (w zakresie usług marketingowych ADO), podmiotom świadczącym usługi prawne.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWCH DO PAŃSTW TRZECICH

ADO nie zamierza przekazywać Twoich danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowej.

 1. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na Ciebie nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z automatycznie podejmowaną decyzją.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania dane kontaktowe wskazane w I pkt. 2 powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do sprostowania danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
 2. Prawo do sprzeciwu do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu prawnie uzasadnione interesy ADO. ADO po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że ADO wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 5. Prawo dostępu do danych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 6. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 7. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 8. Prawo do cofnięcia zgody. Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 9. Prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 10. Prawo do skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie, danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

ADO dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, ADO:
XI.            CIASTECZKA
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
1.1 cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, które są związane z sesją i są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia z witryny internetowej;
1.2. cookies „trwałe”, które pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika);
1.3. cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem internetowym.
ADO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
d) dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 3. podejmuje ponadto działania weryfikacyjne względem podwykonawców i innych podmiotów współpracujących z ADO, aby zapewnić gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox
 5. w przęglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera
 6. w przeglądarce Safari
 7. w przeglądarce Microsoft Edge

ADO przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 10 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-20
polecam
2023-09-15
Wszystko OK. Polecam.
pixel